خروج نظامیان آمریکا از عراق شبیه خروج از افغانستان خواهد بود؟

اگرچه در چند سال اخیر بازیگران کلیدی ملی و بین المللی متعددی مساله ساختن صلح و گفتگو با طالبان، حقوق زنان، حقوق بشر و عدالت در گذار را به عنوان مقوله هایی جدا از یکدیگر و بدون ارتباط با همدیگر مطرح میکنند و با ساختن نهادهای متعدد و بی خبر از هم میگویند که این روندها از هم مجزا و بدون تاثیر بر یکدیگرند، تجربه در کشورهای پس از درگیری ثابت کرده است که مصالحه بدون توجه به حقیقت یابی و عدالت تنها به اعاده حیثیت برای مسئولان نقض فاحش حقوق بشر و زیر پا گذاشتن حقوق قربانیان میانجامد.

در این راستا حقوق کودکان، زنان، معیوبین و معلولین در رأس بر نامه های این نهاد قرار دارد. در رأس هریک از شبکه های رضاکار در مرکز وولایات افراد ایکه از صلاحیت های علمی و اجتماعی لازم بر خوردار اند قرار داشته و برای رسیدن به اهداف استراتیژیک نهاد با هم مشترکاً کار مینمایند. رضا کاران شامل تمام کسانیست که در بر نا مه های آموزشی و تحلیلی موسسه مطالعات شرکت جسته با اهداف استراتیژیک آن موافقت داشته ودر راه گسترش اهداف موسسه با آن بطور داوطلبانه همکاری مینمایند.

مبانی انسانشناختی موجود در فقه جواهری به گونهای است که در پارهای موارد ایجاد چالش کرده است و اگر میخواهیم از این چالشها رهایی پیدا کنیم دستگاه فقه جواهری باید در این حوزهها یک بازخوانی داشته باشد و تنها راه و یا مهمترین راهی که میتوان این چالشها را مدیریت کرد اصلاح مبانی است. در کنار سایر نهاد های فعال در زمینه حقوق بشر با متشکل ساختن شبکه فعالین حقوق بشری افغانستان سعی می ورزد با راه اندازی بر نامه های آموزشی و ارتقای آگاهی دهی عامه روی آموزه های حقوق بشر به ویژه در تلفیق با دیدگا ه ها و رویکرد های اسلامی و فرهنگ سالم اجتماعی، مردم را از حقوق بشری شان آگاه سازد.

به این ترتیب، چنین مصالحه ای نمیتواند بنیاد صلح پایدار را برپا سازد. موسسه مطالعات میکوشد تا با ایجاد شبکه بازرگانان زمینه های آگاه سازی آنان را با تدویر جلسات، ورکشاپ ها، سیمینارها، چاپ بروشرها، و سایر انواع نشرات در موارد فوق به شمول شریک سازی تجارب سایر کشورها با آنان مهیا سازد.

موسسه مطالعات با درک نقش فعال و سازنده رسانه هادر تنویر افکار عامه ، از همکاری شبکه وسیعی از ژورنالیستان که علاقه مند موضوعات مرتبط به مسایل ارزشهای جامعه باز و اقتصاد آزاد میباشند برخوردار بوده فرصت های لازم ارتقای ظرفیت ایشان را پیرامون مسایل فوق در چوکات بر نامه های خود فراهم میسازد.

یک کارشناس حقوق بینالملل و فقه اسلامی معتقد است که کشورهای اسلامی باید با گفتوگوها و پژوهشهای مکرر و همکاری مراجع علمی و جوامع فرهنگی، تبیین مورد وفاقی را از حقوق بشر اسلامی ارائه بدهند و زمینه اجرایی شدن آن را در سطح بینالمللی فراهم نمایند. این گزارش مینویسد موارد بمباران بیرویه و نامتناسب که توسط قسد به رهبری کردها انجام میشود، نقض آشکار قوانین بشردوستانه بینالمللی تلقی است، به گونهای که این گونه قتلهای بی رویه به مرز جنایات جنگی رسیده است.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه تصاویری از نابودی تروریستها و تسلیحات آنها در سوریه توسط پهپادهای رزمی روسیه “لانتست” را منتشر نمود.الکساندر روگاتکین، روزنامه نگار شبکه تلویزیونی “روسیه ۱” بخشی از این تصاویر را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.به گفته آندری، سرباز نیروهای عملیات ویژه روسیه، در آوریل ۲۰۲۰، یک شبه نظامی گروه تروریستی هیئت تحریر شام (ممنوعه در فدراسیون روسیه) به کاروان ارتش سوریه شلیک کرده و دو کامیون را سوزاند.

گزارش مذکور همچنین از مخالفان مسلح و ارتش ملی سوریه خواسته تا از حفاظت از غیرنظامیان در تمام مناطق تحت کنترل خود اطمینان حاصل کنند و از آنها میخواهد تا مراقب باشند تا بین اهداف غیرنظامی و نظامی تفاوت قائل شوند و هرگونه حملات بیرویه را متوقف کنند. در این گزارش تاكید شده است كه كشورهای حامی قسد باید بر این نیرو فشار آورند تا آنها را وادار كنند تا به ارتکاب جنایت در تمام مناطق و شهرهای تحت كنترل خود پایان دهند، افسران درگیر در این جنایات را پاسخگو کند، و متعهد شود که کلیه کودکانی را که برای سربازی اجباری دستگیر کرده بلافاصله آزاد کنند.

به گزارش شبکه اجتهاد، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همزمان با سالروز گرامیداشت «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی»، با دکتر محمود حکمتنیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی گفتوگویی داشته است. چشم انداز خروج نیروهای بین المللی تا پایان سال۲۰۱۴ ، همراه با آزادی رهبران طالبان از زندان و حضور روزافزون آنها در موقعیتهای مهم، انجام اقدامات فوری را ضروری میسازند تا دستاوردهای مهم نهادی و دموکراتیک که پس از سال ۲۰۰۱ به دست آمدهاند تضمین و تثبیت شوند و نیز اطمینان حاصل شود که افغانستان به وضعیت نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر باز نخواهد گشت و مکانی امن برای تروریسم نخواهد شد.

مقامات آمریکایی میگویند که این اقدامات دولت اوباما مربوط به قبل از انتخابات ریاستجمهوری 2016 آمریکا است و با هدف ضربه وارد کردن به دولت ترامپ نیست که مخالف برجام است.

2- از دیگر صلاحیت های مستقیم مجلس شورای اسلامی مسایل مربوط به تغییرات خطوط مرزی است که در محدوده شرایط خاصی ،تنها با تصویب مجلس می توان دست به اصلاحات خطوط مرزی زد. من مقدار اوراقی که در بازار پول و بازار سرمایه بود را می گویم. از آنجائیکه نقش بازرگانان در رشد اقتصادی افغانستان کاملاً مبرهن بوده، موقعیت جغرافیای این کشور فرصت های مناسب ایرا برای تورید و ترازیت کالا به کشورهای جنوب شرق آسیا، آسیای میانه و سایر نقاط جهان فراهم ساخته است، ضرور است تا ایشان از حداقل موازین تجارت بین المللی، قوانین تجارتی، میثاق های بین المللی عرصه تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری آگاهی داشته باشند.

شبکه های حقوق بشر (AELSO) عمدتاً متشکل از علمای دینی، استادان، حقوق دانان، معلمین ،جوانان، بشمول متعلمین، محصلین، ژورنالیستان، نویسندگان،هنرمندان، فعالین اجتماعی، مدافعین حقوق بشر و سایر علاقه مندان میباشند که با درک ارزش و جایگاه حقوق بشر با سهمگیری در بر نا مه های آموزشی موسسه از آن مستفید گردیده و به طور داو طلبانه در فعالیتهای آگاهی دهی آن فعالیت مینمایند.

این رضاکاران بشمول محصلین پوهنتون ها وسایر موسسات تحصیلی و تعلیمی ،ژورنالیستان، پالیسی سازان، اعضای نهاد های مدنی، کارمندان دولتی و سایر علاقه مندان مباشند. موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان با ایجاد شبکه های رضاکار اعم از محصلین، فعالین اجتماعی و جامعه مدنی، اساتید دانشگاه، اعضای پارلمان و شورا های ولایتی، نهاد های تحقیقاتی، تحلیلگران امور اقتصادی و حقوقدانان میخواهد در زمینه رشد افکار عامه در انکشاف و ترویج ارزشهای جامعه باز مانند اقتصاد بازار حکومت داری خوب، حاکمیت قا نون، حقوق بشر و فرصت های مساوی گا مهای عملی و موثری را برداشته باشد.

برای انکشاف این شبکه ها ایلسو در نظر دارد تا با گسترش روابط علمی با نهاد های مماثل ملی و بین المللی زمینه های تبادل افکار میان جوا نان را در سطح منطقه و جهان با را ه اندازی ورکشا پ هاو گرد همآیی های منطقه وی انکشاف دهد.

در یکی از پیامها در ۳ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی، هانیتی به میدوز پیامی با مضمون هشدار ارسال کرده بود: «من نمیبینم که ۶ ژانویه آن گونه که او میگوید اتفاق بیفتد» و در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ با اشاره به مکالمهای که با شخص ترامپ داشت هانیتی به میدوز و «جیم جردن» نماینده از اوهایو و متحد نزدیک ترامپ پیام داد تا تلاش کنند در مورد استراتژیهای مهار ترامپ گفتگو کنند.

شبکه محصلین و دانش پژو هان (AELSO) متشکل از جوانان محصل پوهنتون ها ی مرکز وولایات و متعلمین ایست که به طور رضا کارانه وبا علاقه مندی به موضوعات مورد علاقه ایلسو در مجالس علمی آن اشتراک ورزیده از مزایای علمی آن استفاده مینمایند. این در حالی است که این واردات نیازمند ارز است و نمیتوانیم در این زمینه کوتاهی داشته باشیم.

عمده ترین هدف از تشکیل این شبکه فراهم سازی زمینه های سالم آموزشی برای جوانان در موضوعات حقوق بشری ، ارزش های جامعه باز و اقتصاد آزاد میباشد . در نظر دارد از نخبه ترین اعضای شبکه های حقوق بشری خویش حین اجرای بر نامه های پروژه وی آگاهی دهی، ریسرچ های علمی، تریننگ های آموزشی و کمپاین های اجتماعی استفاده نموده زمینه های مشروع کار در بدل پرداخت حق الزحمه را برای ایشان فراهم آورد.

این شبکه ها با تدویر گرد همآیی های تحلیلی و آگاهی دهی میتوانند ظرفیت های موجود اجتماعی را در زمینه انکشاف دهند. این روند تا انتخابات سال۱۳۹۶ ادامه پیدا کرد و به همین دلیل مردم با مشارکت بالا در انتخابات مشارکت کردند و با رأی بالایی که به آقای روحانی دادند خواستار تدوام این وضعیت شدند. شبکه حقوق بشر سوریه (SNHR) طی گزارشی به مناسبت 26 ژوئن؛ روز جهانی همبستگی با قربانیان شکنجه اعلام کرد که رژیم اسد از ابتدای آغاز جنگ داخلی در سوریه از مارس 2011 تا کنون 14 هزار و 338 نفر از جمله 173 کودک و 74 زن را در زندانها زیر شکنجه کشته است.

اما جنبش «جهاد اسلامی» نیز بلافاصله به ترور شهید ابوالعطا با شلیک ۴۰۰ موشک و گلوله به شهرکهای صهیونیستنشین در شمال نوار غزه، واکنش نشان داد و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر وقت، وحشتزده مانند یک موش از یک جلسه انتخاباتی در شهر عسقلان پا به فرار گذاشت». برعکس، جمهوری چک مقصد تحصیلات خارجی محبوبی است و سازمانهای تحصیلات خارجی تراز اول مانند AIFS (موسسه تحصیلات خارجی آمریکا)، Panrimo، ISA (انجمن مطالعات بینالملل)، و CET (مرکز مطالعات تکنولوژی)، همه در آنجا برنامههایی دارند.