رشد درآمد ارزی از فروش نفت

بیشترین میزان صادرات نفت ایران در دوران خاتمی مربوط به سال 1383 برابر با 2548هزار بشکه در روز و کمترین آن مربوط به سال 1381 برابر با 2021هزار بشکه در روز است. درآمد نفتی کل دوران هاشمی برابر با 123میلیاردو 60میلیوندلار بوده است.

مرور میزان تولید، صادرات و درآمدهای نفتی کشور در 8 دولت بعد از انقلاب از سال 1360 به اینسو، ما را به ارقامی قابل تامل سوق میدهد و آن اینکه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد (دولتهای نهم و دهم) درآمدهای نفتی برابر 57 درصد درآمدهای نفتی کل تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

در بازخوانی میزان تولید و صادرات و درآمدهای نفتی کشور از سال 1360 به اینسو، ما با یک موضوع جالب و قابلتامل روبهرو هستیم، با دولتی که درآمدهای نفتی آن به تنهایی برابر 57درصد درآمدهای نفتی کل تاریخ جمهوری اسلامی ایران است و اتفاقا مردم هم در همین دوره دچار مشکلاتی شدند که قبلا کمتر تجربه کرده بودند.

بیشترین میزان صادرات نفت ایران در سال 1362 اتفاق افتاد که برابر 2045هزار بشکه در روز بود و کمترین آن در سال 1360 که برابر 791هزار بشکه در روز بود. در سال 1392 که آغازگر کاهش شتابان قیمت نفت بود هر بشکه نفت ایران با بهای 104 دلار معامله میشود و درآمدهای نفتی حاصل از صادرات به 41 میلیارد و 610 میلیون دلار میرسد.

در سال 1390 شاهد نفت هر بشکه 110 دلار هستیم که میزان درآمدهای نفتی به 113 میلیارد دلار میرسد و در سال 1391 با نفت 107 دلاری درآمد نفتی کشور به 50 میلیارد دلار میرسد. اگرچه طی این مدت زیرساختهای صنعت نفت ترمیم و صادرات نفت ایران بار دیگر جان گرفت، اما همچنان شاهد پایین بودن قیمت نفت هستیم. ما با دولت نهم و دهمی روبهرو هستیم که موقعی که قیمت نفت افزایش داشت، تولید آن کاهش یافت و توانست با موضوعات سیاسی و گرفتارشدن در آنها، درآمدهای سالانه نفتی کشور را ناگهان از 113میلیارددلار به 50میلیارددلار برساند.

در سال 85 نیز نسبت به سال 84 با افزایش قیمت بیش از 20 درصدی قیمت نفت ایران مواجه هستیم، نفت هر بشکه 60 دلاری در حالی صادر شد که تولید و صادرات ایران بیش از 6 درصد هم نسبت به سال گذشته کاهش و به 2 هزارو 433 هزار بشکه در روز رسیده بود. در سال 1370 ایران روزانه 2460هزار بشکه نفت صادر کرد و کمترین میزان صادرات نیز در سال 1368 بود که صادرات نفت ایران روزانه برابر با 1823هزار بشکه بود.

طی این دوره نفت به طور متوسط با بهای 17 دلار به فروش رفت و طی این دوره 2256 هزار بشکه در روز نفت صادر شد و 123 میلیاردو 60 میلیوندلار برای کشور در پی داشت. اما دوران خاص محمود احمدینژاد؛ این خاص نه از جهت سیاسی-اجتماعی-بینالمللی، که البته در همه اینها هم این دولت خاص بوده، بلکه از نظر صادرات نفت و درآمدهای نفتی. وی با بیان اینکه ۲۰۰ همت برای صندوق های لشگری و کشوری و ۲۰۰ همت برای بازپرداخت اوراق و بدهی ها در سال آتی باید تامین شود، افزود: باید ۴۰۰ همت برای صندوق ها و بازپرداخت اوراق در نظر گرفت.

در سال 1384، درآمد نفتی سال اول احمدینژاد برابر 83/53 میلیارددلار بود که زیاد با سال 83 فرق نکرد. مجموع درآمدهای نفت در دولت میرحسین موسوی برابر 72/102میلیارددلار بود. بالاترین قیمت نفت ایران طی این دوره در سال 1369 هر بشکه برابر با 21دلار و پایینترین در سال 1373 هر بشکه برابر با 15دلار بود.

از سال 1365 به این سو اوضاع وخیمتر شد، ناگهان قیمت هر بشکه نفت ایران به نصف، یعنی 13دلار رسید، در سال 1366 اوضاع کمی بهتر شد و هر بشکه نفت ایران نزدیک 17دلار شد، سال بعد یعنی در سال 1367 باز هم شاهد سقوط هستیم، قیمت هر بشکه نفت کشور به 13دلار میرسد. رقم فوق که سهم دولت بوده معادل ۶۵٫۵ درصد کل درآمد کشور حاصل از صادرات نفت است.

به گزارش قدس آنلاین،بررسی آمارهای صادرات نفت ایران نشان میدهد که در دولت سیزدهم رقم صادرات جهش چشمگیری داشته است. اما آمار تولید و صادرات نفت نیز طی دولتهای گذشته نیز ارقام شگرفی را پیش روی ما قرار میدهد به طوری که طی سالهایی که نفت خود را به اوج قیمتی میرساند تولید رشد چندانی نداشته بعنوان نمونه در سال 1384 هر بشکه نفت 50.66دلار بوده که بیش از 46 درصد افزایش بها داشته، اما صادرات و تولید تنها دودرصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

برای مثال زمانیکه در اقتصاد با تورم ۳۰ درصدی رو به رو هستید و درآمدهای مالیاتی نیز ۳۰ درصد افزایش داده میشود تقریباً به این معناست که هیچ تغییر و تحول محسوس و خاصی در حوزه مالیاتها رخ ندادهاست. براساس نتایج این تحقیق، دسته بندی نوع نوسانات و اثرات نامتقارن، همراه با بازدة بازار بورس بر بازدة بازارهای بورس بزرگتر اثر گذار است. همچنین میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در این دوره برابر با 76/22دلار بوده که نشاندهنده افزایش 33درصدی قیمت نفت ایران در این دوره نسبت به دوره قبل است.

این آمارها و اعداد هم از اوپک استخراج شدند. دومین روایت از کسریبودجه سال آینده کشور توسط دیوان محاسبات گزارش شد. یافته های دیوان محاسبات کشور از مقایسه منابع حاصل از واگذاری دارایی­های سرمایه­ای با منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی حاکی است ؛ نرخ 23 هزار تومانی و صادرات 1.2 میلیون بشکه در روز اعمال شده است منابع حاصل از صادرات نفت با رشد 106 درصدی در لایحه مواجه است.

طی این دوره هاشمی کشور را با نفت 17دلاری اداره کرد. بهطور متوسط طی این دوره 2256هزار بشکه در روز نفت صادر شده است. بر اساس این گزارش در سال 1393 ، معادل 6.03 میلیون بشکه نفت در روز تولید شده که از آن میزان حدود 1.4 میلیون بشکه در روز صادر شده است. تصمیمات تعطیل شدن شرکتها در این دو بازار، یکسان هستند.

در یک آزمایش ، نور با استفاده از بازتاب از سطح آینه به دو پرتو همدوس تبدیل شده و نقش تداخلی را روی پرده تشکیل می دهد. اما اگر تمامی کشاورزان به صورت همزمان و با یکدیگر دست به این عمل بزنند، درآمد هرکدام از آنها میتواند به تنهایی بهتر باشد. بر پایه این گزارش؛ در این دوره 4 میلیاردو 391 میلیون و 680 بشکه نفتخام ایران بفروش رساندیم تا مجموع درآمدهای نفت در دولت میرحسین موسوی 102.72 میلیارد دلار باشد.