سردارحاجی زاده:حاج قاسم به روحانی گفت می خواهی مثل احمدی نژاد بشوی؟

خاتمی همچنین بیان کرد: در ماجرای کنسرسیوم اقتصادی -که آنجا هم پای غارتگری آمریکا وسط بود- در سال ۱۳۳۳ با حضور پرشکوه دانشجویان مواجه شدیم و در اردیبهشت سال ۴۹ باز هم اعتراض دانشجویان را علیه کنسرسیوم اقتصادی آمریکا داشتیم که از شهید آیت الله سعیدی نیز بیانیه داد و به تعبیر مقام معظم رهبری به دستور صریح آمریکا (شهید سعیدی) به شهادت رسید. اگر درست به طول تاریخ نگاه کنیم، نقطه آغازین سیر تحول حمایت از حقوق مالکیت فکری را میتوان به زمانهای دور و اروپای قرونوسطی نسبت داد که مالکیت فکری، بهعنوان مفهومی جدید، مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته بود. وی تصریح کرد: اگر فکر کنیم با پول دولتی مشکلات جامعه حل می شود درست نیست. درست است که هنوز به سربازی نرفته ام ولی به لطف دوستانی که از تجربیات آن دورانشان در وب نوشته اند، می توانم استفاده کنم و با شما در میان بگذارم. اسلام دین عقلانیته، ولی همیشه افراط و تفریط کار داده دستش»، «موجه جهانی؟ راجع به عینالاسد قبلاًً صحبت شده است ولی چیزی که با بیان قابل انتقال نیست دیدن صحنههایی بود که انسان اوج ذلت یک ابر قدرت را به چشم خود میدید: بزرگترین ارتش جهان، بزرگترین فرماندهی منطقهای (سنتکام)، بزرگترین پایگاه هوایی غرب آسیا (عینالاسد) توسط ضربات موشکی جبهه اسلام در هر لحظه یک نقطهای را نابود میکرد و نیروهای تا دندان مسلحِ آمریکایی فقط توانسته بودند به بیابانهای اطراف پایگاه پناه ببرند.

خبرگزاری میزان- رئیس دفتر رئیسجمهور و معاون نخستوزیر آذربایجان راههای گسترش هر چه بیشتر روابط دوجانبه و تسریع در روند اجرای توافقات مشترک را مورد بررسی قرار داده و تلاش مضاعف برای استفاده از همه ظرفیتهای موجود را در راستای منافع دو ملت و ملتهای منطقه مورد تاکید قرار دادند. بیشتر واحدهای خالی در اختیار ملاکان حقوقی قرار دارد و این خانه های خالی عموما متعلق به بانکها و ارگانها است. اصلا منطقی نیست که خانه را خالی نگه دارد. افزایش عرضه، بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و قیمت خودروها در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. یک نماینده مجلس لیبی از دخالتهای مستقیم رئیسجمهور ترکیه در امور داخلی این کشور خبر داد. در این فاز، کشورهای درحالتوسعه نیز وارد شده و نقشی فعال در بینالمللیسازی حفاظت از حقوق مالکیت فکری ایفاء نمودند. در حقیقت، تعهدات مندرج در توافق تریپس، لطمهای به تعهدات اعضا در قبال کنوانسیونهای پاریس، برن، رم و معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه، وارد نمیکند. در جای دیگری از توافق نیز، به اعضاء این اختیار داده شده که بهمنظور حفظ اصول بهداشتی و تغذیه و همچنین گسترش منافع عمومی در بخشهای حائز اهمیت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و فناورانه کشور، بنا به صلاحدید، برای اصلاح قوانین و مقررات ملی اقدام کنند.

24- مسئله اول کشور، مسئله اقتصادی است؛ فعالیتهای دولت باید با گسترش خدمات ادامه پیدا کند اما با همه تلاشها وضع اقتصادی کشور تعریفی ندارد و بسیاری از مردم در فشار شدید گرانی و مشکلات هستند. در توافقنامه، تأکید شده که حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای آنها، باید به توسعه ابداعات فناورانه، انتقال و اشاعه فناوری و همچنین استفاده متقابل تولیدکنندگان و بهکارگیرندگان دانش فنی، کمک نموده و به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات این دو گروه منجر شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از اداره کل اطلاعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، «گیر. این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: گروه دیگری هستند که اکنون اکثریت قدرت را در اختیار دارند و یک برداشت خاصی از دین و جمهوریت دارند. مذاکرات چندجانبه برای امضای کنوانسیونهای پاریس و برن را میتوان بهعنوان اولین تلاش کشورها برای ایجاد نوعی هماهنگی در قوانین و مقررات مالکیت فکری در نظر گرفت که حمایت از حقوق مالکیت فکری را در سطح بینالمللی ممکن میساخت.

این موافقتنامه، با ایجاد حداقلی از استانداردها برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری الزامآور و در عین حال کاملاً منعطف، نوعی هماهنگی در سطح بینالمللی ایجاد نمود. علاوه بر این، بهمنظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حقوق مالکیت فکری و پرهیز از توسل به روشهایی که تجارت را محدود ساخته و یا بر انتقال بینالمللی فناوری اثر منفی دارند، اتخاذ اقدامات مقتضی، به شرط مطابقت با مقررات موافقتنامه، نه تنها غیرممکن نیست، بلکه ضرورت دارد. این موضوع باعث اعتماد مردم می شود و با این اقدامات فکر میکنم بازار متعادلی داشته باشیم به دلیل اینکه ما ارز به اندازه کافی و به اندازه نیاز جامعه داریم. نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خطاب به حسن روحانی گفت: 190 نفر از بدهکار اصلی بانکی از نورچشمی های دولتی هستند و شما چگونه می خواهید برخورد کنید؟ در ژانویه 2017 الیزابت در تریلر “رودخانه ویند” (Wind River) نقش اصلی را برعهده گرفت. در این مرحله، بازیگران عمده، کشورهای توسعهیافته و صنعتی بودند که کنوانسیونهایی مانند پاریس و برن را پدید آوردند.