قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

1. تصمیم متخذه کمیسیون امور خارجه مجلسین راجع به استخدام سه نفر گوینده اتباع خارجی – مصوب ۲۲ مهر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا. 35. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به قسمت اعتباری موضوع ماده چهارم قرارداد بین سازمان بنادر وکشتیرانی دولت شاهنشاهی ایران و اتحادیه کل ماشینواکسپورت شوروی – مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا. اساسنامه شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران – مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی کمیسیونهای مشترک مجلسین. 24. آییننامه اجرایی ماده ۸ و ماده ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی – مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیونهای بهداری مجلسین. اساسنامه سازمان گوشت کشور – مصوب ۲۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ امرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیونهای پارلمانی مجلسین. اساسنامه شرکت دخانیات ایران – مصوب ۵ امرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ شهریور ۱۳۴۷ مجلس سنا.

  • میرزا محمدعلی ادیب تهرانی[۱۴]
  • قهرمانی حفاری در تورنمنت گلف “جام حسینپور”
  • کشتی ایران مثل چاه نفت میماند
  • اخبار انتخابات
  • گلزنی کنعانی زادگان برای الاهلی
  • دلیل عدم حضور علی دایی در بازی منتخب ٩٨ و سرخابی ها
  • پاسخ کنعانی به کاپیتان سابق استقلال(عکس)
  • جای خالی علی دایی در بازی پیشکسوتان (عکس)

قانون اصلاح ماده ۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 6. قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی – مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 2. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – مصوب ۸ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۸ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا. 10. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۷ – مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی. 29. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دائر به اجازه پرداخت قسمتی از هزینه تأسیس کارخانه سیمان صوفیان از محلوام بیست و یک میلیون کرون دانمارک – مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا.

40. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهیایران و دولت جمهوری مجارستان – مصوب ۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۷ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا. قانون الحاق مواد ۱۷ و ۱۸ به قانون تشكيل شركتهای سهامی زراعی – مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین. قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۷ – مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. آنها ممکن است در مورد احتمال از سرگیری واردات نفت از ایران پس از لغو تحریمها نیز گفتگوهایی داشته باشند. 19. قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه گمرکی مربوط به وسائل رفاه مختص دریانوردان – مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

25. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه متمم موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران – مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا. 42. تصمیم قانونی دایر به اصلاح پارهای از مواد آییننامه داخلی مجلس شورای ملی – مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی. 15. قانون الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری – مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها – مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 22. قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

8. قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 3. قانون وظایف وزارت کشاورزی – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 34. آییننامه اجرای مفاد تبصره ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ – مصوب ۱۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی – کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی. قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران – مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 6. قانون مشمول شدن ژاندارمری و شهربانی کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغالتحصیلان و آموزشگاههای کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی و اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و پذیرفتن درجهداران وظیفه دیپلمه – مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

11. قانون مربوط به عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. بحمدالله سرشار است از نیروهای پُرانگیزه و پُرایمان، نیروهای پُرتوان، نیروهای جوان. ـ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد. شعبه موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسی هر اعتبارنامه از معترضین جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.

26. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه پرداخت قسمتی از هزینه تاسیس کارخانه سیمان صوفیان از محل وام بیست و یک میلیون کرون دانمارک – مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا. این مجموعه قوانین دربرگیرنده ۵۵۴ قانون و دیگر تصمیمهای مجلس شورای ملی دوره بیست و دوم قانونگذاری می باشد که در سیزده جلد به چاپ رسیدهاست. فیض کاشانى، محمدمحسن، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام أمیر المؤمنین على علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. همه ساله در سالگرد درگذشت او در نیمه خرداد روزنامهها و مجلات بخشی از فضای خود را به مقالههایی با محوریت امام خمینی اختصاص میدهند. مسئلهی بعضیها این است که یکی از نامزدها به نظرشان دارای صلاحیّت بوده و او احراز صلاحیّت نشده؛ ناراحتند که چرا آن کسی را که ما میدانیم صلاحیّت دارد، شورای نگهبان احراز صلاحیّت نکرده. بر اساس توضیحات او در لایحهی بودجهی ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل بودجهی کمتری برای این بخش در نظر گرفته شده اما بهصورت کلی این بودجه بسیار بهتر از سالهای قبل است.

در برنامهی جدید ۱۰ سالهی فضایی نگاه مشخصی به رسیدن به لایه ژئو (مدارهای بالاتر از ۳۵ هزار کیلومتر را مدار ارتفاع بالا یا ژئو مینامند) داریم که یک موقعیت بسیار استراتژیک برای ایران است و باید برای حفظ نقاط مداری خود در این لایه تلاش کنیم. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع رهبری میرسد. 13. قانون الغای معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفهعمومی – مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

27. آییننامه فوقالعاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی – مصوب ۴ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی. 36. قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجهداران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.و ۲۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 30. آییننامه فوقالعاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی – مصوب ۴ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی – مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 4. قانون لازمالاجرا بودن قراردادهای بین موسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران – مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.