لیست تحریمهای ایران

بر این اساس، تحریم هایی که به طور مرحله ای، پله به پله و طی یک مدت زمان طولانی به اجرا گذاشته شده اند دارای شانس موفقیت کمتری میباشند. یک پروژه بزرگ میتواند دارای هزاران کلاس باشد که شما در چنین مواقعی باید آنها در بستهها(Packages) سازماندهی کنید. همچنین اگر قصد دارید از انواع وام مسکن مانند وام مسکن یکم یا وام تعمیرات مسکن برای خرید مسکن مهر استفاده کنید، باید وام مسکن مهر، تسویه شده و واحد مدنظر دارای سند باشد.

بررسی های حاضر حاکی از آن است که نرخ موفقیت تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه بوده اند 23% است، که بطور نسبی 32% کمتر از میانگین نرخ موفقیت کل تحریم ها میباشد. در اسکرام بررسی وضعیت اسپرینت و افرادی که در آن پروژه کار می کنند یکی از اصول مهم در موفقیت یک تیم نرم افزاری است. اگه داشت، اونا رو هم با دقت بررسی کنید. این امر موجب گشت که در گزینش، طراحی و اجرای تحریم های اقتصادی دقت لازم انجام نپذیرد.

به عبارت دیگر، ابزار اقتصادی بکار گرفته شده دقت لازم را ندارند تا بتوانند دامنه خسارات تحریم را به بخش های اقتصادی و گروه های جمعیتی معینی محدود سازند و از بروز ضایعات انسانی شدید و پیآمدهای ناخواسته جلوگیری کنند. تحریم های فراگیر به تحریم هایی گفته میشود که آثار آنها قابل کنترل نبوده و دامنه خسارات و ضایعات آنها کلیه بخش های اقتصادی و گروه های اجتماعی/جمعیتی را در بر بگیرد. این پلتفرم هر اکانت را به دو بخش حساب اصلی (Main Account) و حساب تریدینگ (Trading Account) تقسیم میکند.

و در هر مرحله از رسیدگی قابل استماع بوده و مقید به زمان خاصی نیست. این دسته افراد کسانی هستند که زمین مسکن مهر را هم خریداری کرده اند و موفق به دریافت سند تک برگ شده اند و معمولا مشکل خاصی برای نقل و انتقال مسکن مهر ندارند.

اما، از آنجا که جلب موافقت کلیه اعضای دائمی شورای امنیت که دارای حق وتو هستند، دشوار و زمانبر است، تعداد این تحریم ها معدود بوده و تنها در شرایط خاصی عملی میباشند که کلیه اعضای دائمی شورای امنیت در مورد مخاطرات و هزینه رفتار کشور تحت تحریم و مناسب بودن طرح پیشنهادی تحریم توافق داشته باشند.

این مشخ هدف تحریم هایی که عزم آنها تغییر رژیم است وارد کردن حداکثر هزینه در کوتاهترین زمان برای از پا درآوردن رژیم تحت تحریم و گاه آماده کردن شرایط برای حمله نظامی به آن کشور است. در حقیقت ما در این شرایط تهدید را به یک فرصت تبدیل کردیم که نه تنها در عرصه نظامی بلکه در هر عرصهای امکانپذیر است، از جمله عرصه اقتصادی، مثلاً تحریم بنزین در ایران که باعث شد ما در ساخت پالایشگاه و تولید بنزین با شدت بیشتری عمل کنیم، به نحوی که از واردات بنزین بینیاز شدیم و توطئه دشمن که میخواست حمل و نقل در ایران زمینگیر شود با شکست مواجه شد و ما از واردات بنزین رهایی یافتیم و قدرت صادراتمان را هم به نرخ جهانی بهدست آوردیم و توانستیم نفت را به ونزوئلا صادر و پولش را دریافت کنیم و به لبنان هم صادرات داشتهباشیم.

دلیل دوم، چیره شدن جنگ سرد بر مناسبات بین المللی طی دوره 1945 – 1990 است که کسب اجماع و توافق لازم برای اعمال تحریم های همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت.

این نوع از ساخت یک نوع ساختار سازی جدید است که این واحدها با حمایتهای دولتی از جمله زمین، تسهیلات ارزانقیمت و خدمات تعریف شده که نرخ آنها کنترل شده است و میتواند قیمت تمام شده واحدها و یا اجاره واحدها را کنترل کرد. این گونه تحریم ها، به دلیل آنکه هزینه اعمال آنها بر دوش تنها یک کشور است و کشور تحت تحریم میتواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای دیگر که در تحریم شرکت نکرده اند برآورده سازد، معمولا از کارآیی و شانس موفقیت کمتری برخورداراند.

دلیل سوم رشد سریع و نسنجیده کاربرد سیاست تحریم اقتصادی پس از دهه 1990 است. دلیل این امر را میتوان در سه پدیده جستجو کرد. دفاع می کند که سابقاً این دعوا مطرح و منتهی به صدور رأی (قرار رد دعوا) شده است و طرح مجدد آن صحیح نیست و اعتبار امر مختوم تحقق یافته است ثانیاً اقدامات، وفق مقررات بوده و دادگاه دستور تنظیم سند و احراز صحت مزایده را به عمل آورده است.

نخست آنکه روند جهانی شدن و رشد فزاینده تجارت بین المللی موجب شده است که هر کشور بتواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای متعددی تامین کند و دیگر تنها به یک کشور وابسته نباشد. زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود. محور تحریم هایی که مهار رژیم را مد نظر دارند معمولا بر پایه کنترل قدرت نظامی و سیاسی رژیم و حفظ توازن قوا در یک منطقه معین استوار است.

از یکسو، جریان عرضه فنآوری و تجهیزات نظامی به رژیم مورد نظر را هدف قرار میدهند تا از دستیابی آن به تجهیزات و فنآوری نظامی جلوگیری کنند. تحریم های اقتصادی فراگیر غالبا به رهبران سیاسی کشور تحت تحریم که عامل بروز بحران اند اجازه میدهند تا با سازمان دادن بازارهای سیاه به انباشت ثروت بپردازند و با استفاده از احساسات ناسیونالیستی مردم کشور خود، تاثیر سیاسی تحریم را خنثی سازند. شایان توجه است که پیش از جنگ جهانی دوم تحریم های اقتصادی از شانس موفقیت بیشتری برخوردار بودند.

از جنگ جهانی دوم به این سو، به ویژه پس از دهه 1970، نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی به شدت کاهش یافته است. بر اساس اطلاعات موجود، نرخ موفقیت تحریم هایی که پیش از جنگ جهانی دوم، در فاصله بین دو جنگ جهانی به اجرا گذاشته شدند برابر با 50% است.

تحریم های هوشمند، رهبران سیاسی کشور تحت تحریم را از فرصتهای فوق محروم میسازند و با به حداقل رساندن ضایعات انسانی، حفظ اجماع جهانی برای ادامه تحریم را تسهیل میکنند. همچنین، این تحریم ها میبایست به گونه ای طراحی و به اجرا گذاشته شوند که پایگاه قدرت افراد و گروه هایی را که در درون کشور تحت تحریم خواهان تغییر رفتار رژیم هستند، تضعیف نکنند.

افراد متقاضی باید دارای حداقل ۵ سال سابقه سکونت در محل تقاضا در پنج سال اخیر باشند. شرکت مهلتی ۶ ماهه مقرر کرد که از تاریخ ۷ جمادی الاول ۱۳۰۹ق/۹ دسامبر ۱۸۹۱م کلیۀ عملیات بازرگانی توتون و تنباکو باید با اجازه و زیرنظر او باشد.